Psykolog Torhild Melgård

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo, ferdig i 1997
 • Godkjent spesialist i klinisk psykologi av Norsk Psykologforening i 2003
 • Variert praksis fra psykisk helsevern; både poliklinisk og døgnavdelinger
 • Flere omfattende  videreutdanningsprogrammer
 • Fulltidspraksis med hjemmel tildelt fra Helse Sør-øst fra 2008-2018
 • Fra 2018 offentlig ansatt, samt deltidspraksis på kveld i Oslo, Nydalen
 • Deltidspraksis på kveld i Horten sentrum fra april/mai 2020

 15. mars 2020 :NB! Viktig informasjon!!!

Grunnet koronavirus og særskilte restriksjoner, tilbys det nå kun samtaler via telefon  eller i form av videokonferanse via kryptert linje levert av Confrere. Dette gjelder i første omgang frem til og med påsken. Forskning viser at det er like god effekt og pasienttilfredshet ved samtaler med psykolog i form av videokonferanse, som ved samtaler med fysisk oppmøte på et kontor.

Faglig fordypning:

 • Psykoterapi med kroppsorientert og relasjonelt fokus
 • Karakteranalyse
 • Hestefasilitert psykoterapi

 

Vilkår og priser:

 • Timepris uten henvisning/refusjon: kr 1000,-  45 min
 • Parterapi kr 2500,- 90 min 
 • For pasienter tatt inn under refusjonsavtale for karakteranalytisk behandling gjelder andre priser
 • Kun kontant betaling, kort eller Vipps 
 • Avbestilling senest 48 timer før avtalt time. Timer på mandag har seneste avbestillingsfrist fredag kl 12.00.
 • Timene må betales i sin helhet ved manglende oppmøte eller avbestilling senere enn de oppgitte fristene. Dette gjelder uansett årsak.

Psykologen har refusjonsavtale knyttet til Norsk Karakteranalytisk Institutt. Det innebærer lavere timepris enn ved fullt ut egenfinasiert behandling. Ordningen er begrenset til pasienter som ønsker en intensiv terapeutisk prosess basert på karateranalytisk forståelse.

For å komme inn under denne ordningen må det foreligge henvisning med en diagnose fra fastlege eller psykolog. I tillegg må pasienten selv skrive en til to sider om seg selv, og bakgrunn og motivasjon for å søke seg til en psykoterapeutisk prosess.

Psykologpraksisen har kun begrenset refusjonsavtale og er ikke tildelt offentlig hjemmel. Dermed foreligger ingen plikt til å ta inn pasienter som er vurdert til å ha "rett til nødvendig helsehjelp" av et DPS.

 

Kontakt:

Tlf.: 41507649

E-post: post@psykolog-melgaard.no

Postadresse: Postboks 38, 1961 Løken

Kontoradresse: Torget 6 A, 3181 Horten

Psykoterapi

Psykoterapi er en form for behandling som fordrer at pasienten er motivert for å arbeide med seg selv, utforske egne kroppslige og psykologiske mønstre, væremåter, følelser og tanker. Karakteranalytisk psykoterapi har fokus på at både terapeut og pasient kjenner etter her og nå, registrerer og deler hva som vekkes i samspillet, finner ord på det som sanses i kroppen, og kobler ord og forståelse med kroppsbasert opplevelse.

Psykoterapi handler om å få økt erkjennelse, akseptere seg selv og finne ut av hvordan en best kan leve med seg selv og de erfaringene en bærer med seg, i møte med hverdagen og i relasjoner til andre.

Det er veldig menneskelig å ønske at andre mennesker skal forandre seg, når noe oppleves vanskelig i relasjoner. Psykoterapi handler mye om noe så krevende som å vende ”speilet” mot seg selv, å fokusere på hva en selv typisk bidrar med i møte med andre mennesker.

Det som passer best innenfor rammene av refusjonsordningen i denne psykologpraksisen, er mennesker som ønsker å forplikte seg til faste timer over noe tid, og som er motivert for å arbeide hardt med seg selv i en psykoterapeutisk prosess. Psykologen har ingen akuttberedskap, og alvorlig psykisk sykdom eller krise, overlates til legevakt og akutt-team ved DPS.

Det kan av og til være åpne timer for mennesker som ønsker kortidsbehandling eller enkeltkonsultasjoner på ettermiddag/kveld.  Dette vil falle utenfor refusjonsavtalen. Dette er et rent samtaletilbud, og det er ikke mulig å "bestille" erklæringer fra psykologen innenfor dette tilbudet.

Psykologen har lang erfaring med psykoterapi med mennesker som har erfart omsorgssvikt, vanskelige relasjoner og/eller traumatiske hendelser i sin oppvekst.

Typiske diagnoser er: Post-traumatisk stresslidelse (PTSD), personlighetsforstyrrelser, angst, depresjon, dissosiasjon, utbrenthet, samt diverse psykosomatiske tilstander.

Psykologen har erfaring med utredning og tilpasset psykologisk behandling ved Asperger syndrom/høyerefungerende autismespekterforstyrrelse. Har særlig interesse for veiledning/tilpasset psykologisk behandling med sent diagnostisert Asperger/ASF hos kvinner.

Arbeider gjerne terapeutisk med fokus på identitetsutfordringer knyttet til Asperger/ASF og kjønnsinkongruens.

Hestefasilitert psykoterapi

Enkelte pasienter får tilbud om hestefasilitert psykoterapi i løpet av sin terapiprosess, når det vurderes som hensiktsmessig av psykologen, og pasienten selv ønsker det. Denne terapiformen er ikke det samme som terapiridning. Hestefasilitert psykoterapi handler om kontakt, samspill og relasjon til hester, for så å overføre dette til menneskelig samspill. Det er en metodikk som handler om å rette fokus mot kroppssansning, fysiologi, kroppsspråk og non-verbalt samspill.  Dette tilbudet er begrenset, og er lokalisert til Løken i Aurskog-Høland kommune. I løpet av 2020 flyttes dette tilbudet til Vestfold.

Samspillet med hester foregår primært på bakken, og de fleste av pasientene sitter ikke på hesteryggen i forbindelse med denne behandlingsformen. De kroppsbaserte erfaringene som gjøres i ledsaget, non-verbalt samspill med hester, vil psykologen bistå med å finne ord for, slik at erfaringene kan overføres til samspill med mennesker. Psykologens erfaring er at samspill med hest, kan fungere som en form for forstørrelsesglass i psykoterapi. Erfaringen er at denne formen for samspill, veldig raskt kan bidra til å avdekke og forstørre det som typisk blir vanskelig i relasjoner med mennesker i hverdagen.

Psykologen har utdanning/trening i såkalt Equine Facilitated Learning and Psychotherapy (EFPL) via stiftelsen Human-Equine Alliances for Learning and Psychotherapy (HEAL), grunnlagt av Leigh Shambo.

Kort sagt har denne faglige tilnærmingen mye fokus på hva som skjer rent kroppslig i møtet mellom to individer. Bruk av språket i denne terapiformen, handler om å finne ord på det som sanses, føles og oppleves i kroppen og relasjonelt.

  

 

Andre muligheter

Veiledning

Psykologen tatt et to-årig veilederprogram via Norsk Psykologforening. Har veiledet flere psykologer under spesialisering. Har veiledet flere tverrfaglig sammensatte veiledningsgrupper. Godkjent veilder for kandidater på grunnseminar ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Kurs

Kan tilby kurs basert på hestefasilitert psykoterapi. Samspillet med hester handler da ikke primært om å bli hestekyndig, men om å utforske og lære mer om kroppsspråk, non-verbalt samspill og utforskningen av egen fysiologi og kroppssansning. Psykologen har særlig interesse for å anvende denne metodikken i forbindelse med terapeututvikling, og for andre som arbeider i helse- og sosialsektor, eller pedagogisk virksomhet. Det er en meget velegnet metodikk for å tydeliggjøre/forstørre hvordan man typisk møter andre individer og regulerer seg selv, i møte med andre.

Kort sagt: ”Hva vekkes i meg, i møte med deg?”

Personvern

Personvernerklæring i henhold til EU´s personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR)

Virksomheten T. Melgård behandler persondata og har derfor laget denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan dine data behandles.

Navn og kontaktopplysninger

Registrert firmanavn: T. Melgård

Navn knyttet til logo og hjemmeside: www.glasshesten.com

Organisasjonsnummer: 998 471 788

Firmaet drives av psykologspesialist Torhild Melgård

Helsepersonellregisteret/HPR. Nr.: 8181462

Telefon: 415 07 649

E-post: post@psykolog-melgaard.no

Postadresse: Postboks 38, 1961 Løken

Kontoradresse: Torget 6 A, 3181 Horten

 

Hva slags personopplysninger virksomheten behandler og til hvilket formål

Virksomheten behandler følgende personopplysninger om henviste og registrerte pasienter:

Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, samt pasientjournal.

Formålet med lagrede personopplysninger:

Psykologisk behandling/psykoterapi. Registrering av persondata er nødvendig for å yte helsehjelp i tråd ned norsk lovgivning.

Det samles kun inn nødvendige og relevante data i henhold til det definerte formålet.

Utdypende informasjon om dette finnes i forskrift for pasientjournal.

Det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger er GDPR art. 9, nr. 2, bokstav H.

 

Utlevering av personopplysninger 

Virksomheten gir ikke pasienters persondata til andre aktører, og pasienters personopplysninger blir ikke utgitt til tredjeparter.

Personopplysninger blir kun utgitt til andre parter i det omfang spesiell lovgivning krever det.

Personopplysninger kan bli gitt til eksempelvis fastlege og NAV, men kun om pasienten er informert om dette, og har samtykket til det.

 

Lagring av personopplysninger

Firmaet T. Melgård/Glasshesten bruker journalsystemet Psykbase online, som driftes av den norske aktøren Aspit. Dette firmaet ligger i Telemark, og journalopplysninger lagres på et avgrenset område på deres server. Dermed finnes det ikke pasientdata på psykologens lokale pc. Firmaet har en databehandleravtale med Psykbase/Aspit, og har en godkjent og sikker oppkobling mot deres journalsystemet.

Psykbase/Aspit, og ivaretar informasjonssikkerhet for å beskytte pasienters persondata mot å gå tapt, bli endret eller at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

For pasienter henvist via forskringsordning/Speare AS, blir journalsystemet "Psykologjournalen" anvendt. Dette er et system som driftes av Speare AS. Det lgger lagret i norsk database, og krever innlogging via Bankid. 

I tilfelle det skjer et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko, vil psykologspesialist Torhild Melgård underrette sine berørte pasienter om bruddet så hurtig som mulig.

 

Sletting av personopplysninger

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal journalen slettes. Foreløpig er det uavklart fra myndighetenes side hva dette konkret innebærer, og dette punktet vil bli oppdatert når det foreligger klare forskrifter om dette.

 

Pasientrettigheter

Pasienter har som hovedregel innsyn i sin egen journal, og har etter forespørsel rett til kopi.

Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan en pasient be om at journalopplysningene rettes eller slettes.

En anmodning om rettelse av feilaktige opplysninger skal besvares av firmaet innen 30 dager.

Dersom kravet om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.

Pasienter har også rett til å klage til Datatilsynet om et hvert forhold som vedrører behandling av personopplysninger.

 

 

 

 

Opprettet.2018, sist redigert 15. mars 2020